• Mail: info@aseanbpo.com
  • 08 8830 8696
BPO - Tiềm năng cho kinh tế việt nam giữa thế kỷ 21